Římskokatolická farnost - děkanství 
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy


Obrázek z prvního svatého přijímání

Kontakty:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov
Roprachtice 
Tatobity

Aktuality - pozvánky

Tříkrálová sbírka 2022
V letošním roce bude koledování probíhat od 1. do 16. ledna 2022.  Vzhledem k současné nejasné  situaci je i pro letošní rok kromě skupin koledníků připravena také online kasička. Aby byla v takovém případě částka připsána právě k naší koledě (a výtěžek se tak poté vrátil do našeho regionu), bude nutné případný příspěvek zaslat na účet sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777941701. Do loňského roku jsme v Semilech a okolí z výtěžků sbírky rozdělili potřebným nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám téměř 800 tisíc Kč. Další informace můžete  získat na telefonním čísle 602 111 025.Příprava na biřmování v Semilech

V naší farnosti bude opět zahájena příprava na přijetí svátosti biřmování. Kdo má zájem touto přípravou projít a přijmout pečeť darů Ducha Svatého, nechť se přihlásí na birmovani.sm@gmail.com, nebo osobně Martinu Klodnerovi.


Aktuální hygienická opatření v kostelích
Bohoslužby  nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:
  • ochrana dýchacích cest při bohoslužbách respirátorem; ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru.;
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
  • rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti.
Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou celebranti, kazatelé, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby apod.

Výjimku mají děti předškolního věku (nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest), děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.

Sbírka na novou střechu pro kostel sv. Petra a Pavla se  koná  každou první neděli v měsíci. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (1262303399 /0800, označení platby jako „sbírka střecha“). Přispět je možné jakoukoli částkou s možností odečtu od základu daně (po domluvě s panem děkanem). 


Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Fotografie ze života farnosti